Pogoji in pravila sodelovanja v promocijski kampanji Naša tri srca za vaša tri srca!

Člen 1

ORGANIZATOR

Organizator promocijske kampanje “Naša tri srca za vaša tri srca!” (v nadaljnjem besedilu: Promocijska kampanja) je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci, Slovenija, matična številka: 5056152000 (v nadaljnjem besedilu: Organizator). 

Promocijska kampanja bo potekala v skladu s temi pogoji in pravili (v nadaljnjem besedilu: Pravila), obvezujočimi za vse sodelujoče.

Člen 2

TRAJANJE, NAMEN IN MESTA IZVAJANJA KAMPANJE

Promocijska kampanja “Naša tri srca za vaša tri srca!” se izvaja z namenom promocije blagovne znamke Organizatorja – “Radenska” in to na:

 1. spletni strani www.trojcki.si
 2. Facebook strani
 3. v digitalnih in tiskanih medijih
 4. prodajnih mestih

Promocijska kampanja traja od 01. januarja 2022 do 31. decembra 2022 do 23:59 ure in se izvaja na območju Republike Slovenije.

Vse prijave potekajo izključno preko spletne strani www.trojcki.si. Prijav, prejetih po 31. decembru 2022, Organizator ne bo upošteval.

Člen 3

PRAVICA DO SODELOVANJA

Oseba, ki se prijavi k sodelovanju v Promocijski kampanji, se bo v nadaljnjem besedilu imenovala Sodelujoči.

Pravico sodelovanja v Promocijski kampanji imajo vse fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v obdobju od 01. januarja 2022 do 31. decembra 2022 postanejo starši trojčkov.

Pravico do sodelovanja v Promocijski kampanji imajo tudi nosečnice, ki pričakujejo trojčke, že v času trajanja nosečnosti, pod pogojem, da je predvideni termin poroda znotraj navedenega obdobja trajanja Promocijske kampanje in da imajo medicinsko dokumentacijo, iz katere je jasno razvidno, da pričakujejo trojčke. Navedena medicinska dokumentacija mora biti overjena s strani zdravnika 45 ali manj dni pred predvidenim terminom poroda. Nosečnica ali oseba, ki jo le-ta pooblasti, lahko nagrado prevzame ob predložitvi osebne izkaznice in navedene zdravniške dokumentacije najprej dva tedna pred predvidenim terminom poroda.

Sodelujoči s sodelovanjem v tej Promocijski kampanji sprejemajo ta Pravila.

Člen 4

FOND NAGRAD

Vsak Sodelujoči, ki ima pravico sodelovati v tej Promocijski kampanji in ki bo izpolnil online prijavo za sodelovanje v Promocijski kampanji, objavljeno na spletni strani www.trojcki.si, in je zanj s strani Organizatorja ugotovljeno, da zadovoljuje vse pogoje Promocijske kampanje, bo prejel voziček Per Perego Triplette Titania v kompletu s 3 avtosedeži Prima Viago SL LUXE.

Sodelujoči v Promocijski kampanji, ki izpolnjuje pogoje Promocijske kampanje, ne more zahtevati nagrade v večji količini ali pa drugačne nagrade od tiste, ki je s strani Organizatorja navedena v teh Pravilih.

Posamezni Sodelujoči lahko med trajanjem Promocijske kampanje prejme izključno eno nagrado. V primeru, da se za iste trojčke prijavi več Sodelujočih, bo nagrado dobil prvi prijavljeni Sodelujoči, ki izpolni veljavno prijavo.

Sodelujoči nagrade ne morejo zamenjati za denar ali je prenesti na neko drugo osebo.

Člen 5

KAKO SODELOVATI V PROMOCIJSKI KAMPANJI

Za sodelovanje v Promocijski kampanji je potrebno izpolniti online prijavo na spletni strani www.trojcki.si.

Koraki Sodelujočega, ki želi sodelovati v Promocijski kampanji, so naslednji:

 1. Obiskati spletno stran: www.trojcki.si;
 2. Prijaviti se z izpolnjevanjem online prijave, kar vključuje:
  1. Vnos osebnih podatkov Sodelujočega, ki so na spletni strani navedeni kot obvezni;
  2. Potrditev Sodelujočega, da so vneseni podatki točni, pravilni in resnični;
  3. Potrditev Sodelujočega, da se njegovi osebni podatki in podatki njegovih otrok lahko zbirajo, obdelujejo in uporabljajo s strani Organizatorja izključno za potrebe te Promocijske kampanje;
  4. Pošiljanje prijave.

Organizator bo nemudoma pregledal vse prispele prijave, prejete online prijave Sodelujočih pa najkasneje v roku treh delovnih dni.

Organizator si pridržuje pravico, da v kateremkoli trenutku diskvalificira prijavljenega Sodelujočega, če:

 • Sodelujoči ne spoštuje teh Pravil;
 • Sodelujoči ne odgovori na poizvedbo Organizatorja v roku 15. dni od prve poslane elektronske pošte Sodelujočemu;
 • S Sodelujočim iz kateregakoli drugega razloga ni mogoče vzpostaviti stika;
 • Sodelujoči da na razpolago netočne, lažne ali nepopolne lastne osebne podatke ali osebne podatke svojih otrok ali katerekoli druge podatke;

Če se v obdobju trajanja Promocijske kampanje isti Sodelujoči prijavi večkrat, je veljavna le prva vnesena prijava in ostale s tem postanejo neveljavne.

Člen 6

PREVERJANJE ZADOVOLJEVANJA POGOJEV PROMOCIJSKE KAMPANJE

Dokumenti, potrebni za preverjanje, ali Sodelujoči zadovoljuje pogoje te Promocijske kampanje, bodo s strani predstavnika Organizatorja Promocijske kampanje zahtevani po elektronski pošti v treh delovnih dneh po online prijavi.

Načini verifikacije prijave oziroma preverjanja, ali Sodelujoči zadovoljuje pogoje Promocijske kampanje, so sledeči:

 1. za starše trojčkov, rojenih v letu 2022, se bo avtentičnost podatkov o rojstvu otrok ugotavljala z vpogledom v rojstne liste prijavljenih trojčkov, le-te lahko Organizator zahteva na vpogled po elektronski pošti;

Le prijave s točnimi in resničnimi podatki in podatki, ki so vneseni v skladu s temi Pravili, se štejejo za pravno veljavne.

Člen 7

OBJAVA IMEN PREJEMNIKOV NAGRAD

Imena Sodelujočih, ki so upravičeni do nagrade Organizatorja (v nadaljnjem besedilu: Prejemnik nagrade) ne bodo javno objavljena na uradnih spletnih straneh, na katerih je Promocijska kampanja uradno objavljena, niti na družabnih omrežjih, temveč bodo le-ti osebno obveščeni o pravici do nagrade s strani Organizatorja.

Osebni podatki vseh Sodelujočih se bodo hranili do 31. decembra 2022. leta, razen če bo Sodelujoči prej zahteval izbris lastnih podatkov ali podatkov o otrocih.

Člen 8

VROČITEV IN PREVZEM NAGRADE

Ko bo Organizator potrdil pravilnost prijave, bo nagrada vročena Prejemniku v skladu z dogovorom predstavnika Organizatorja in Prejemnika nagrade in sicer na sedežu podjetja v Boračevi.

Če Prejemnik nagrade ne pride na dogovorjeno vročitev Nagrade, se bo le-ta vrnila v skladišče Organizatorja, kjer bo Prejemnik nagrade lahko sam prevzel Nagrado v roku enega meseca od dneva neuspešne vročitve nagrade. Po izteku tega roka Nagrada ne bo več dostopna za prevzem in jo zadrži Organizator.

V izjemnih primerih (višja sila, nezmožnost vzpostavitve kontakta s Prejemnikom nagrade in drugi primeri), se lahko Organizator odloči, da bo Nagrado vročil tudi kasneje, o čemer bo Sodelujoči pravočasno obveščen.

Člen 9

NAPAČNE IN NEZAKONITE PRIJAVE

Napačne, nepopolno izpolnjene online prijave ali prijave, v katerih so navedeni netočni podatki, so neveljavne in z njimi ni moč uveljavljati pravice do kakršnekoli Nagrade. Več Sodelujočih z identičnimi osebnimi podatki ali podatki za iste trojčke bo Organizator obravnaval kot enega Sodelujočega in bo le-ta v primeru pravilne prijave imel pravico do le ene nagrade, ki jo bo dobil Sodelujoči, ki se je prvi prijavil z veljavnimi podatki na www.trojcki.si.

Člen 10

PUBLICITETA

Facebook je javni prostor in objava katerekoli vsebine (vključno s fotografijami) lahko predstavlja vdor v zasebnost, tako samih Sodelujočih v Promocijski kampanji, kot tudi tretjih oseb. Če Sodelujoči v Promocijski kampanji objavijo kakršnokoli vsebino/fotografijo na Facebooku in/ali spletnih straneh Organizatorja, se bo štelo, da so le-to objavili prostovoljno in Organizator ne prevzema odgovornosti za vsebino le-teh, niti za zlorabo takšnih vsebin, če jih uporabijo tretje osebe. Organizator opozarja Sodelujoče v Promocijski kampanji, da svojih osebnih podatkov in osebnih podatkov svojih otrok ne objavljajo na javni strani Facebooka, temveč izključno s pomočjo online obrazca na spletni strani www.trojcki.si ali jih posredujejo direktno Organizatorju po elektronski pošti, če le-ta zahteva dokumente v skladu s temi Pravili z namenom preverjanja točnosti podatkov.

Če so Sodelujoči objavili kakršnokoli vsebino na Facebook straneh ali spletnih straneh Organizatorja (vključno s fotografijami, besednimi sporočili, komentarji, kakršnekoli osebne podatke ipd.), se bo domnevalo, da imajo vsa potrebna pooblastila za objavo takšnih vsebin.

Organizator bo za interne potrebe fotografiral prevzem Nagrad. Za potrebe objave fotografij na uradnih spletnih straneh in profilih družabnih omrežjih Organizatorja bo najprej zaprosil za pisno soglasje Sodelujočega za objavo le-teh, ob točni navedbi mesta, kjer bodo te fotografije objavljene. Sodelujoči ima pravico zavrniti pisno soglasje za uporabo fotografij v navedene namene. V takšnem primeru jih Organizator ne bo uporabil.

Člen 11

VRSTE IN UPORABA ZBRANIH INFORMACIJ / PODATKOV

Organizator zbira osebne podatke Sodelujočih in njihovih otrok, na podlagi katerih oceni, ali določeni Sodelujoči izpolnjuje pogoje za dodelitev Nagrade Organizatorja. Ko se Sodelujoči vključi v Promocijsko kampanjo, lahko Organizator zahteva od Sodelujočega, da mu omogoči dostop do naslednjih osebnih podatkov:

 1. Ime in priimek Sodelujočega;
 2. Naslov elektronske pošte Sodelujočega;
 3. Telefonska številka Sodelujočega;
 4. Naslov Sodelujočega (ulica, hišna številka, kraj);
 5. Ime in priimek vsakega otroka Sodelujočega;
 6. Davčna številka vsakega otroka Sodelujočega;
 7. Datum rojstva otrok Sodelujočega oziroma datum, ko so bili trojčki rojeni.

Organizator bo navedene osebne podatke uporabil za:

 1. Potrebo preverjanja avtentičnosti rojstva otrok Sodelujočega;
 2. Kontaktiranje Sodelujočega zaradi dogovora o prevzemu oziroma izročitvi Nagrade;
 3. Dostavo Nagrade Sodelujočemu.

Ob izpolnjevanju online obrazca Sodelujoči v Promocijski kampanji z označitvijo praznega polja podaja svoje izrecno soglasje, da Organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke in osebne podatke njegovih otrok, ki jih je Sodelujoči z izpolnjevanjem online obrazca sam dal na razpolago Organizatorju Promocijske kampanje, in da le-te Organizator lahko uporablja izključno za potrebe te Promocijske kampanje za namene, ki so navedeni v tem členu.

Organizator bo osebne podatke Sodelujočih in njihovih otrok uporabljal izključno za potrebe te Promocijske kampanje za namene, ki so navedeni v tem členu.

Organizator bo ob zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov Sodelujočih upošteval veljavne hrvaške in evropske predpise.

Vse osebne podatke, ki jih Organizator zbira v času trajanje te Promocijske kampanje, bo le-ta hranil do 31. decembra 2022, razen če Sodelujoči sam ne zahteva izbrisa svojih osebnih podatkov in osebnih podatkov svojih otrok pred navedenim rokom.

Sodelujoči lahko v vsakem trenutku odkloni soglasje glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki so vežejo nanj ali njegove otroke, pri čemer se zaveda, da lahko takšna zavrnitev privede do nezmožnosti sodelovanja v Promocijski kampanji.

Člen 12

PRAVICE SODELUJOČIH, POVEZANE Z OSEBNIMI PODATKI

Za vsa vprašanja o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov Sodelujočega se lahko Sodelujoči v Promocijski kampanji po elektronski pošti obrne na [email protected] in ima pravico da:

 1. Zahteva dostop do osebnih podatkov, ki jih je Organizator shranil;
 2. Zahteva dostop do informacij o tem, za kaj se uporabljajo osebni podatki, ki jih je pripravil Organizator;
 3. Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov, ki jih je Organizator shranil;
 4. Zahteva izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in ki jih je Organizator shranil; po tej zahtevi je Organizator dolžan to storiti brez nepotrebnega odloga, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o zaščiti podatkov;
 5. Zahteva zaustavitev obdelave osebnih podatkov, če obstaja sum, da se njegovi podatki ne obdelujejo na opisani način;
 6. Vloži ugovor na podatke, ki jih je Organizator zbral in ki jih obdeluje.
Člen 13

OBJAVA OSEBNIH INFORMACIJ/PODATKOV

Organizator zbranih osebnih podatkov ne bo delil z drugimi osebami, razen s povezanimi družbami, preko katerih Organizator nudi določene usluge v okviru te Promocijske kampanje. Tretja stranka izvaja v imenu Organizatorja in na njen račun določene aktivnosti, kot so pošiljanje in distribucija administrativnih in promocijskih sporočil po elektronski pošti in organizacija vročitve Nagrade.

Organizator ne odgovarja za razkritje zbranih osebnih podatkov kadar ga k temu obvezuje zakon ali sodni nalog.

Člen 14

DOPOLNITVE IN POPRAVKI INFORMACIJ/PODATKOV

Sodelujoči je pooblaščen, da spremeni katerikoli osebni podatek z elektronsko pošto, ki jo pošlje na naslov [email protected], v njej pa je dolžan navesti ime in priimek, naslov in naslov elektronske pošte ter informacije, ki jih želi dopolniti ali popraviti.

Člen 15

ZAŠČITA PODATKOV

Organizator sprejme tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za omogočanje učinkovite uporabe načela zaščite podatkov, kot je zmanjšanje količine podatkov in vključitev varnostnih ukrepov v njihovo obdelavo ter za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo ali spremembo ter pred nepooblaščenim razkritjem ali dostopom. Organizator s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotovi, da so z integriranim načinom obdelani samo osebni podatki, ki so nujni za vsak posamezen namen obdelave. Ta obveza se nanaša na količino zbranih osebnih podatkov, obseg njihove obdelave, obdobje shranjevanja in njihovo dostopnost. Opredeljeno bolj natančno, s temi ukrepi se zagotovi, da osebni podatki niso samodejni, brez intervencije posameznikov in da niso dostopni neomejenemu številu posameznikov. Sodelujoči je seznanjen z dejstvom, da niti en prenos podatkov po internetu ali drugem brezžičnem omrežju ne more biti 100% varen. Čeprav Organizator izvaja komercialno razumne varnostne ukrepe za zaščito podatkov, pa ne more jamčiti zaščite katerekoli informacije, prenesene na spletno stran www.trojcki.si ali iz nje ter ni odgovoren za dejanja katerekoli tretje osebe, ki te informacije prejme.

Člen 16

SLEDENJE PODATKOM

Če Sodelujoči to dovoli, je Organizator pooblaščen, da na računalnik Sodelujočega shrani »piškotke«, ki vsebujejo informacije o Sodelujočem, in ki se uporabljajo zaradi prihranka pri času za uporabnika med uporabo spletne strani www.trojcki.si ter zaradi sledenja in usmerjanja uporabnikovih interesov s ciljem zagotavljanja prilagojenih uslug. Če bo obdelavo podatkov izvajala druga fizična ali pravna oseba v imenu Organizatorja, bo Organizator uporabljal le usluge izvajalcev obdelave podatkov, ki lahko v zadovoljivi meri jamčijo za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov na način, da obdelava poteka v skladu za zahtevami iz Splošne uredbe o zaščiti podatkov in da se z njo zagotavlja varstvo pravic Sodelujočega. Organizator uporablja storitve tretjih oseb za oglaševanje. Kot del teh storitev lahko tretje osebe naložijo ločene »piškotke« na računalnik Sodelujočega, nad katerimi Organizator nima nadzora oziroma do njih nima dostopa. Sodelujoči lahko uredi postavke brskalnika, da »piškotke« zavrne, pri čemer se lahko zgodi, da deli spletne strani www.trojcki.si mogoče ne bodo pravilno delovali. Organizator ob zagotavljanju pravic Sodelujočega lahko uporablja tudi druge standardne tehnologije za spremljanje uporabe spletnih strani in promocijskih akcij in lahko dovoli tretjim osebam uporabo te metode v njegovem imenu.

Člen 17

ZAUPNOST PODATKOV TRETJIH SPLETNIH STRANI

Ta pravila in pogoji uporabe se nanašajo izključno na uporabo in objavljanje informacij, ki jih Organizator zbira o Sodelujočih na spletni strani www.trojcki.si. Ostale spletne strani, do katerih se lahko dostopa preko omenjene spletne strani, imajo svoje izjave o zaupnosti in zbiranju podatkov in načinih njihove uporabe in objav na njih. Organizator ni odgovoren za načine in pogoje dela tretjih strank.

Člen 18

PLAČILO

Sodelujoči v Promocijski kampanji ni dolžan plačati nobenih direktnih ali indirektnih stroškov, razen stroškov poti do dogovorjenega mesta na območju Mesta Zagreb, kjer bo prevzel nagrado.

Člen 19

V PRIMERU SPORA

V primeru spora med Organizatorjem in Sodelujočim v kampanji, se spor poskuša rešiti po mirni poti. Če to ne bo mogoče, se bosta sprti stranki obrnili na stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Člen 20

MOŽNOST PREKINITVE PROMOCIJSKE KAMPANJE

Organizator si zadržuje pravico do prekinitve Promocijske kampanje v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma ki jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. V tem primeru je Organizator oproščen vseh obveznosti do Sodelujočega.

Organizator ne prevzame nobene odgovornosti zaradi tehničnih težav ali napak pri vnosu podatkov in drugih razlogov, ki niso odvisni od Organizatorja.

Sodelujoči v Promocijski kampanji sprejema vse pravice in obveznosti iz teh Pravil.

Člen 21

SPREMEMBE PRAVIL

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravil Promocijske kampanje, o čemer bodo vsi Sodelujoči pravočasno obveščeni z objavo spremenjenih Pravil na spletni strani www.trojcki.si.

Člen 22

URADNA PRAVILA PROMOCIJSKE KAMPANJE

Uradna pravila te promocijske kampanje bodo dostopna na spletni strani www.trojcki.si.